35003 Vagoane Eaos

Set de trei vagoane Eaos apartinand companiei private Bulmarket. Epoca V. Reproductie la scara 1:87. 

Set of three wagon type Eaos of the private compay Bulmarket. Epoch V. Reproduction in scale 1:87.