35004 Vagoane Eaos

Set de trei vagoane Eaos apartinand companiei BDZ. Epoca V. Reproductie la scara 1:87. 

Articol scos din productie

Set of three wagon type Eaos of the BDZ. Epoch V. Reproduction in scale 1:87.

Article out of production